Міжнародна Академічна  Професіонально - Освітня

 Організація  "ЗІРКА"

 
бухгалтерський облік+податковий облік + бухгалтерська 
програма 8.2. и 8.3 (інтерфейс 1.2 та 2.0)

             Програма навчання курсу Бухгалтерський облік + податковий облік + 1С Бухгалтерія 8.2 та 8.3 побудована на практичних заняттях. Учні з першого заняття починають здійснювати всі бухгалтерські дії на практиці, починаючи від простого (заповнення первинної документації) до складного (зведення балансу і складання звітності).
            Учні курсу забезпечуються методичними посібниками та комплектом бухгалтерської документації.
             Заняття проводить викладач практик.
             Тривалість навчання - 2-2.5 місяці (64 години)
             Час навчання - ранок/ вечір/вихідний
             По закінченню курсу видається сертифікат

У програму курсу входить:


       Теорія сучасного бухгалтерського обліку:
• Загальна характеристика бухгалтерського обліку.
• Поняття про господарську діяльність підприємства
• Види обліку господарської діяльності.
• Склад господарської діяльності, господарські процеси, господарські операції

Бухгалтерський облік підприємства і основи його побудови:


• Характеристика бухгалтерського обліку
• Принципи ведення бухгалтерського обліку
• Метод і способи ведення бухгалтерського обліку
• Елементи методу бухгалтерського обліку
документування (оформлення товарної накладної)
• Регістри БО
• Оцінка бухгалтерських операцій
• Облікові регістри
• Рахунки бухгалтерського обліку, їх призначення і будова.
• Класифікація і план рахунків бухгалтерського обліку.
• Облікова політика підприємства
• Інвентаризація
• Калькуляція
• Баланс


Облік касових операцій в національній валюті:
• Поняття про готівкові розрахунки
• Форми ведення касових операцій
• Розрахунок ліміту каси
• Надходження і видача готівкових коштів
• Інвентаризація каси
• Документування касових операцій (ПКО РКО, звіт касира).


Безготівкові розрахунки та операції:
• Види банківських рахунків
• Порядок відкриття та закриття поточного рахунку та інших рахунків.
• Робота з банківським рахунком.
• Виписка з банку
• Документальне оформлення безготівкових операцій
• Платіжне доручення
• Грошовий чек і особливості його оформлення.
• Відображення в обліку безготівкових операцій (проводки).
запаси:
• Умови визнання запасів активами
• Первісна вартість запасів
• Методи оцінки вибуття запасів
• Особливості обліку транспортно-заготівельних витрат та торгової націнки
• Документальне оформлення запасів
• Товарно-транспортна накладна
• Прибутковий ордер
• Акт про приймання матеріалів
• Накладна на внутрішнє переміщення
• Накладна-вимога
• Лімотно огорожі карта
• Доручення
• Відображення в обліку запасів

Необоротні активи:
• Нематеріальні необоротні активи
• Основні засоби • Законодавчі і нормативні акти • Визнання об'єкта основними засобами
• Класифікація ОС
• Особливості рахунків
• Види вартості ОС
• Визначення первісної вартості ОЗ
• Введення в експлуатації ОС
• Нарахування амортизації
• Документальне оформлення • Відображення в обліку об'єктів ОЗ
• Схема взаємозв'язку рахунків
• Амортизація основних засобів
• Методи нарахування та розрахунки амортизації основних засобів
• Витрати на амортизацію

Витрати:
• Умови визнання витрат
• Класифікація витрат

•Облік браку та витрат

• Відображення в обліку витрат
• Калькуляція виробництва

 

Івінвентаризація:
• Обов'язкове проведення інвентаризації
• Кількість і дати проведення інвентаризації, перелік активів і зобов'язання підлягають інвентаризації.
• Документування інвентаризації
• Дебіторська заборгованість
• Довгострокова
• Поточна
• Сумнівна
• Безнадійна
• Резерв сумнівних боргів
• Відображення в обліку дебіторської заборгованості

Кредити:
• Види банківських кредитів
• Документальне оформлення кредиту
• Нарахування та оплата відсотків по кредитах
• Відображення в обліку отриманих кредитів (проводки).

Розрахунки з підзвітними особами:
• Відрядження
• Витрати по відрядженню
• Терміни здачі авансового звіту
• Відображення в обліку розрахунків з підзвітними особами (складання бухгалтерських проводок)
Облік нематеріальних активів:
• Загальновиробничі витрати.
• Відходи.
• Облік незавершеного виробництва. • Облік шлюбу.
• Давальницька сировина.
• Товарообмінні (бартерні) операції.
• Витрати майбутніх періодів.

Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками:
• Придбання ТМЦ на умовах передоплати
• Придбання ТМЦ з подальшою оплатою
• Форми договорів
• Оформлення рахунку фактури
• Поняття про ПДВ і його відображення в бухгалтерському обліку.


Розрахунки за виплатами працівника:
• Поняття про мінімальну заробітну плату і прожитковий мінімум
• Облік особового складу.
• Документальне оформлення.
• Нарахування заробітної плати, декільком співробітникам з обліками особливостей.
• Оформлення розрахункової відомості
• Розрахунок середньої зарплати для інших виплат.
• Утримання із заробітної плати.
• Єдиний соціальний внесок
• Депонована заробітна плата.
• Табель обліку робочого часу
• Нарахування лікарняних
• Нарахування відпускних
• Нарахування виплат фактично відпрацьованого часу
Нарахування ПДФО
• Поняття про податкову соціальну пільгу (ПСП) її розрахунок і механізм застосування.
• Виплата заробітної плати
• Оформлення платіжної відомості
• Витрати на оплату праці
• Витрати на охорону праці

Фінансова звітність, формування фінансових результатів підприємства:
• Принципи визначення
• Використання прибутку
• Зразки заповнення журналів.
• Заповнення форм звітності.


Формування та облік власного капіталу:
• Статутний капітал
• Неоплачений капітал
• Пайовий капітал
• Нерозподілений прибуток
• Відображення в обліку власного капіталу

Баланс:
• Актив
• Пасив
• Статті балансу
• Оцінка статті
• Оформлення балансового звіту
- Оподаткування:
• Загальні поняття про податкову систему в Україні відповідно до ПКУ
• Державні податки
• Місцеві податки
• Системи оподаткування
• Податкові пільги
• Податкові перевірки
• Податкова декларація
• Податок на прибуток
• Податки на доходи фізичних осіб
• Платники ПДФО
• База оподаткування
• Ставки і терміни оплати;
• Терміни подання розрахунку по 1ДФ
• Податок на Додану вартість (ПДВ)
• Акцизний податок
• Особливості оподаткування підприємства різних форм власності
• Звітність до податкової інспекції, пенсійного фонду, фонду соціального страхування