"Зірка"

Міжнародна Академічна Професійно-Освітня Організація 

тел. +38 (050) 536 49 60

 

тел. +38 (067) 892  35  16

 

e-mail: bygalter_akadem@ukr.net

Адреса: 

вул. Князя Володимира Великого буд. 16, оф. 87 

Групові курси  для новачків

 

    Програма навчання курсу Бухгалтерський + податковий облік + бух. програма 1С 8.3 побудована на практичних завданнях. 

   Учні з першого дня заняття починають здійснювати всі бухгалтерські дії на практиці, починаючи від простого(заповнення первинної документації) до складного (зведення балансу і складання звітності).

     Учні цього курсу забеспечуються методичними посібниками та комплектом бухгалтерської документації.

 

Заняття проводить викладач практик.

Тривалість навчання   -  2,5 - 3 місяців (72 години)

Час навчання - ранок /обід/ вечір/ вихідний

По закунченню курсу учень отримує сертифікат.

У програму курсу входить:

 

Теорія сучасного бухгалтерського обліку:

 • Загальна характеристика бухгалтерського обліку

 • Поняття про господарську діяльність підприємтсва

 • Види обліку господарської діяльності

 • Склад господарської діяльності, господарські процеси. господарські операції

 

Бухгалтерський облік підприємства та основи його побудови:

 • Характеристика бухгалтерського обліку

 • Принципи ведення бухгалтерського обліку

 • Метод та способи ведення бухгалтерського обліку

 • Елементи методу бухгалтерського обліку, документування (оформлення товарної накладної)

 • Регістри БО. Облікові регістри

 • Оцінка бухгалтерської операції

 • Рахунки бухгалтерського обліку, їх призначення та будова

 • Класифікація і план рахунків бухгалтерського обліку

 • Облікова політика підприємства

 • Інветаризація. Калькуляція. Баланс

 

Облік касових операцій в національній валюті

 • Поняття про готівкові розрахунки

 • Форми ведення касових операцій

 • Розрахунок ліміту каси

 • Надходження і видача готінкових коштів

 • Інвентарізація каси

 • Документування касових операцій (ПКО, РКО, звіт касира)

 

Безготінкові розрахунки та операції

 • Види  та робота банковських рахунків

 • Порядок відкриття та закриття поточного рахунку та інших рахунків

 • Виписка з банку

 • Документальне оформлення безготівкових операцій

 • Платіжне доручення

 • Грошовий чек і особистості його оформлення

 • Відображення в обліку безготівкових операцій (проводки)

 

Запаси:

 • Умови визначення запасів активами

 • Первісна вартість запасів

 • Методи оцінки вибуття запасів

 • Особливости обліку транспортно-заготівельних витрат та торгової націнки

 • Документальне оформлення запасів: Товарно-транспортна накладна; Прибутковий ордер; Акт про прийняття матеріалів; Накладна на внутрішнє переміщення; Накладна - вимога; Доручення

 • Відображення в обліку запасів

 

Необоротні активи:

 • Нематеріальні необоротні активи

 • Основні засоби

 • Законодавчі та нормативні акти

 • Визначення об'єкта основними засобами

 • Класифікація ОЗ

 • Особливості рахунків

 • Види вартості ОЗ 

 • Визначення первісної вартості ОЗ

 • Введення в експлуатацію ОЗ

 • нарахування амортизації

 • Документальне оформлення

 • Відображення в обліку об'єктів ОЗ

 • Схема взаємозв'язку рахунків

 • Амортизація ОЗ.  Методи нарахування та розрахунки амортизації ОЗ

 

Витрати:

 • Умови визначення витрат

 • Класифікація витрат

 • Облік браку

 • Відображення в обліку витрат

 • Калькуляція виробництва

 

Інвентаризація:

 • Обов'язкове проведення інвентарізації

 • Кількість та дата проведення інвентарізації, перелік активів і зобов'язання підлягаються  інвентарізації

 • Документування інвентарізації

 • Дебіторська, довгострокова, поточна, сумнівна, безнадійна заборгованість

 • Резерв сумнівних боргів

 • Відображення в обліку дебіторської заборгованості

 

Кредити:

 • Види банківських кредитів

 • Документальне оформлення кредиту

 • Нарахування та оплата відсотків по кредитах

 • Відображення в обліку отриманих кредитів(проводки)

 

Розрахунки з підзвітними особами:

 • Відрядженя. Витрати на відрядження

 • Терміни здачі авансового звіту

 • Відображення в обліку розрахунків з підзвітними особами (складаннябухгалтерських проводок)

 

Облік нематеріальних активів:

 • Загальновиробничі витрати

 • Відходи

 • Облік незавершеного виробництва

 • Облік браку

 • Давальницька сировина

 • Товарообніні (бартерні0 операції

 • Витрати майбутніх періодів

 

Облік розрахунків з постачальниками та підрядчиками:

 • Придбання ТМЦ на умовах передоплати

 • Придбання ТМЦ з подальшою оплатою

 • Форми договорів

 • Оформлення рахунку фактури

 • Поняття про ПДВ та його відображення в бухгалтерському обліку

 

Розрахунки за виплатами працівника:

 • Поняття про мінімальну заробітну плату і прожитковий мінімум

 • Облік особового складу

 • Документальне оформлення

 • Нарахування заробітної плати, декільком співробітникам з обліками особливостей

 • оформлення розрахункової відомості

 • Розрахунок середньої заробітної плати

 • Утримання з заробітної плати: Єдиний соціальний внесок, Воєний збір, НДФЛ

 • Табель обліку робочого часу

 • Нарахування лікарняних

 • Нарахування відпускних

 • Нарахування виплат фактично відпрацьованого часу

 • Поняття про податкову соціальну пільгу (ПСП) її розрахунок та механізм застосування

 • Виплата заробітної плати

 • Оформлення платіжної відомості

 • Витрати на оплату праці

 • Витрати на охорону праці

 

Фінансова звітність, формування фінансових результатів підприємства:

 • Принципи визначення

 • Викорестання прибутку

 • Зразки заповнення журналів

 • Заповнення форм звітності

 

Формування та облік власного капіталу:

 • Статутний капітал

 • Неоплачений капітал

 • Пайовий капітал

 • Нерозподілений прибуток

 • Відображення в обліку власного капіталу

 

Баланс:

 • Актив

 • Пасив

 • Статті балансу

 • Оцінка статті

 • Оформлення балансового звіту

 

Оподаткування:

 • Загальні поняття про податкову систему в Україні відповідно до ПКУ

 • Держані податки

 • Місцеві податки

 • Системи оподаткування

 • Податкові пільги

 • Податкові перевірки

 • Податкова декларація

 • Податок на прибуток

 • Податок на доходи фізичних осіб

 • Платники ПДФО

 • База оподаткування

 • Ставки та терміни оплати

 • Терміни подання розрахунку по 1 ДФ

 • Податок на Додану вартість (ПДВ)

 • Акцизний податок

 • Особливості оподаткування підприємства різних форм власності

 • Звітність до податкової інспекції, пенсійного фонду, фонду соціального страхування